Presentation for Yad Vashem International workshop.